Obchodné a reklamačné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás
ako predávajúceho, resp. obchodníka v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom komunikácie na
diaľku, konkrétneprostredníctvom E-shopu na webových stránkach https://www.xcarp.sk.
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných
údajov, ktoré nájdete tu https://www.xcarp.sk/clanky/ochrana-osobnych-udajov/.
Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité
prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej
prítomnosti Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vašej Objednávky na
Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.


1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
1.1. Digitálnym plnením je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope prostredníctvom uzatvorenia Zmluvy na
poskytnutie digitálneho plnenia a súčasne pozostáva z údajov vytvorených a dodaných v digitálnej
forme alebo digitálna služba, ktorá Vám umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať údaje v digitálnej
forme alebo pristupovať k takýmto údajom.
1.2. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.3. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za
jeho zabalenie, dopravu, poštovné alebo iné poplatky;
1.4. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu, prípadných ďalších nákladov a poplatkov, ak tieto nebolo
možné určiť vopred;
1.5. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.6. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.xcarp.sk, na ktorom bude prebiehať
nákup Tovaru;
1.7. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.8. My sme spoločnosť Miroslav Knápek, so sídlom Družstevná 2024/60, 901 01, Malacky, IČO 51 999
072, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným úradom Malacky, číslo živnostenského
registra: 120-22897, e-mail: info@xcarp.sk, telefónne číslo: 0902 361 609, právnymi predpismi
označovaná ako predávajúci alebo obchodník; Pre vylúčenie pochybností nie sme prevádzkovateľmi
online trhu, a teda nie sme osoby, ktoré prevádzkujú a poskytujú Spotrebiteľom online trh, a to aj
ani prostredníctvom tretej osoby, a teda nevzťahujú sa na nás osobitné informačné povinnosti
podľa § 16 a § 17 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
1.9. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.10. Podnikateľ je osoba zapísaná v Obchodnom registri, podniká na základe živnostenského oprávnenia,
podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba,
ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.11. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.12. Spotrebiteľská kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi obchodníkom ako predávajúcim
a Spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci
s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v
určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa
špecifikácií Spotrebiteľa ako kupujúceho.
1.13. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
1.14. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie
zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv alebo pristupovanie
a využívanie Digitálneho obsahu dodaného v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia;
1.15. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci. Ak uvediete
v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) beriete na vedomie, že sa na Vás uplatnia ustanovenia
týchto Podmienok, ktoré sú osobitne určené pre Podnikateľov ako aj podmienky vzájomnej dojednané
medzi nami, pričom stále máte v medziach relevantných právnych predpisov nárok na plnú ochranu
voči nekalým a agresívnym obchodným praktikám a proti klamlivému konaniu a klamlivému
opomenutiu konania;
1.16. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E
-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky. Zmluvou je tiež zmluva
na kúpu veci s digitálnymi prvkami a zmluva na poskytnutie digitálneho plnenia. V prípade, že sa tieto
Podmienky odkazujú v ich jednotlivých častiach alebo jednotlivých bodoch osobitne na zmluvu na kúpu
veci s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho plnenia, platí takáto osobitná
úprava iba pre Tovar a/alebo Digitálne plnenie poskytnuté na základe daného zmluvného typu.
1.17. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá
výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej
fyzickej prítomnosti obchodníka a Spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty,
telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (“Zmluva“).
1.18. Občiansky zákonník je slovenský Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
1.19. Zákon na ochranu spotrebiteľa je slovenský Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.


2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE


2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu www.xcarp.sk.
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne, úplne a pravdivo.
Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne, úplné a
pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY


3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných
prostriedkov, ktoré pri uzatváraní Zmluvy na diaľku využijete, hradíte Vy. Tieto náklady nezvyšujú
Celkovú cenu Tovaru, a ani sa nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto
prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec
Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov
komunikácie na diaľku.
3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky.
V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem,
tlačidlom "PRIDAŤ DO KOŠÍKA");
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe
doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci
používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej
cene budú Nami automaticky uvedené v návrhu Objednávky na základe Vami zvoleného Tovaru a
spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli dodať Tovar, najmä v rozsahu meno,
priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať.
3.5. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby"
Objednávku vytvoríte. Stlačením tlačidla "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" uvádzate, že ste boli
oboznámený s našimi Obchodnými podmienkami. Po stlačení tlačidla " OBJEDNAŤ s povinnosťou
platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
3.6. Po odoslaní objednávky Vám bude doručený mail s informáciou o prijatí objednávky. Súčasťou
informácie o prijatí objednávky bude zhrnutie Objednávky, tieto Podmienky, podmienky spracovania
osobných údajov, formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.
3.7. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou
odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Potvrdením Objednávky z našej strany
dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.8. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy
Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej
strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu
vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod,
pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na
uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo
chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy.
3.9. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä
v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste
dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme
bezodkladne kontaktovať a budeme v takom prípade oprávnení odstúpiť od Zmluvy, pričom toto
odstúpenie od Zmluvy Vám zašleme spolu s ponukou na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe
oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy.
V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od
uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena celkom
zjavne nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov v čase vytvorenia Objednávky alebo celkom zjavne
chýba či je navyše uvedená číslica v Cene.
3.10. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.
3.11. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj
v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených
údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu,
výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET


4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané
údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto
prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať.
V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 180dní nevyužívate, po
Vašom odstúpení od Zmluvy či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu
hardvérového a softvérového vybavenia.


5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA


5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi
Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena
uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky
je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
5.2. Celková cena podľa bodu 1.4 je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených
osobitnými právnymi predpismi.
5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu
Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi
a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia
Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 3dní.
b) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru.
V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu emailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v
Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar je Vám
dodaný. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním peňažných
prostriedkov na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

6. DODANIE TOVARU PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA
A STRATY PREDMETU KÚPY


6.1. Tovar Vám bude dodaný spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich
možností:
a) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Slovenská pošta;
b) Dodanie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta.
6.2. Tovar je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky.
6.3. Tovar sme Vám povinní dodať bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy,
pokiaľ sa nedohodneme inak. Tovar je dodaný v okamihu, keď ho prevezmete alebo ho prevezme Vami
určená osoba, alebo keď ho odovzdáme prepravcovi, ktorého ste poverili Vy mimo možností prepravy,
ktorú sme Vám ponúkli. Ak si Tovar vyžaduje montáž alebo inštaláciu z Našej strany, Tovar sa považuje
za dodaný až dokončením montáže alebo inštalácie. Tovar s digitálnymi prvkami sa považuje za dodaný
okamihom, keď je Vám sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu príslušný digitálny obsah alebo digitálna
služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo poskytovanie digitálnej služby
počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania Vašej osobe.
6.4. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania Vami
objednaného Tovaru. O zmene termínu dodania a o novom predpokladanom termíne dodania
objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od
Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne dodania Tovaru je aj Naša
žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom
termíne.
6.5. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v
prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade,
že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou
povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
6.6. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa
predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho
prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste
si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené
s opätovným doručením Tovaru na Vaše požiadanie. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať
Tovar, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej
povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je dôvodom pre odstúpenie od
Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od
Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo
vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy
nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie
Tovaru na Vaše požiadanie, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
6.7. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než
bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným
doručením na Vaše požiadanie spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na
Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
6.8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty Tovaru na Vás prechádza v okamihu
dodania Tovaru. V prípade, keď Tovar neprevezmete alebo ho prevziať odmietnete, s výnimkou
prípadov podľa bodu 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a
náhodného zhoršenia a straty Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na
Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
a straty Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou,
zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.


7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY


7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
7.1.1. V prípade, že ste Podnikateľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v dohodnutej kvalite,
množstve a bez vád.
7.1.2. V prípade, že ste Spotrebiteľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v súlade so všeobecnými
požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka a dohodnutými požiadavkami podľa § 616
Občianskeho zákonníka prezentovanými vlastnosťami Vami objednaného Tovaru na Našom Eshope alebo na Našich propagačných materiáloch vo vzťahu k dodávaného Tovaru, a bez vád.
Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka,
ak pri uzatvorení Zmluvy sme Vás s tým výslovne oboznámili, že určitá vlastnosť nezodpovedá
takým všeobecným požiadavkám a vy ste s tým výslovne a osobitne súhlasili.
7.1.3. Predaný Tovar je v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka ak:
a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa Tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím
najmä na právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania platné pre príslušné
odvetvie, ak technické normy neboli vypracované;
b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré sme Vám sprístupnili pred uzavretím
Zmluvy;
c) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré
môžete dôvodne očakávať;
7.1.4. d) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility,
bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť
(životnosť), aké sú bežné pre Tovar rovnakého druhu a aké môžete dôvodne očakávať
vzhľadom na povahu predaného Tovaru s prihliadnutím na akékoľvek naše verejné vyhlásenie
alebo verejné vyhlásenie inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo
v ich mene, a to najmä pri propagácii Tovaru alebo na jeho označení, pričom za výrobcu sa
považuje zhotoviteľ Tovaru, dovozca Tovaru na trhu Európskej únie z tretej krajiny alebo iná
osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na Tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku
alebo iné rozlišujúce označenie. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní v rozsahu
Nášho záväzku uvedeného v čl. 7.1.1. alebo 7.1.2. týchto Podmienok.
7.1.5. Ak ste Podnikateľom za vady Tovaru nezodpovedáme v nasledovných prípadoch:
7.1.5.1. ak ste boli o existujúcich vadách poučený alebo ste o vadách museli vedieť na základe
okolností uzavretia Zmluvy a tieto vady nie sú v rozpore s dohodnutými vlastnosťami
Tovaru;
7.1.5.2. ak vady Tovaru vznikli po tom ako ste Tovar prevzali, za predpokladu, že vady nevznikli
porušením Našich povinností alebo ste si mali Tovar možnosť prevziať podľa čl. 6. týchto
Podmienok a bez právneho dôvodu ste prevzatie Tovaru odmietli alebo ste Tovar
neprevzali;
7.1.5.3. ak ste zjavné vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.1. týchto Podmienok;
7.1.5.4. ak ste skryté vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.2. týchto Podmienok;
7.1.5.5. pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná
nižšia cena.
7.1.6. Ak ste Spotrebiteľom za vady a vlastnosti Tovaru nezodpovedáme v prípadoch ak:
7.1.6.1. ste vady Tovaru nevytkli včas v lehote uvedenej v bode 7.4.1. týchto Podmienok;
7.1.6.2. vlastnosti Tovaru nezodpovedajú všeobecným požiadavkam podľa § 617 Občianskeho
zákonníka, pričom ste boli Nami o tejto skutočnosti jasne písomne poučený a osobitne
ste vyjadrili výslovný písomný súhlas s uvedeným nesúladom;
ide o zmluvu na kúpu Tovaru s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho
plnenia
7.1.6.3. a vady Tovaru vznikli v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nenainštalovania potrebných
aktualizácii, ak sme Vám zabezpečili dodanie takýchto aktualizácií, informovali Vás o ich
dostupnosti a dôsledkoch pre prípad, ak si ich nenainštalujete;
7.1.6.4. a nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia potrebných aktualizácii v dôsledku, ktorej
vznikli vady na Tovare, nebola spôsobená nedostatkami v Nami poskytnutom návode na
ich inštaláciu;
7.1.7. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia
Tovaru z Vašej strany.
7.1.8. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru
z Vašej strany.
7.1.9. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich
neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo
kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
7.2. Predaný Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami
podľa bodov vyššie alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane
práv duševného vlastníctva. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a
náhodného zhoršenia a straty Tovaru podľa bodu 6.8 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite a má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ
neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré
možno vzhľadom na povahu Tovaru rozumne očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé a je
funkčný;
c) vyznačuje sa vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa
Tovar rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predaného Tovaru, hardvéru alebo
softvéru (kompatibilita) a vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom
odlišnými od tých, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita);
d) je dodaný so všetkým príslušenstvom a návodmi, ak je tak dohodnuté s Vami v Zmluve;
e) sú dodané aktualizácie vymedzené v Zmluve, ak ide o Tovar s digitálnymi prvkami.
7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Podnikateľov
7.3.1. Je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli
zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1.
nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia
záručnej doby.
7.3.3. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš
ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám
túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle: 0902 361 609 alebo e-mailom na
info@xcarp.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný
bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Na neskoršie
uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti
Tovaru, nebudeme prihliadať.
7.3.4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady Tovaru opísané v bode 7.2.. a/alebo v rozpore s naším
záväzkom v bode 7.1.1a. týchto Podmienok.
7.3.5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak za vady
nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.5. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej
a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy alebo ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme
Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
7.4. Podmienky uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Spotrebiteľov
7.4.1. Máte nárok uplatniť Vaše práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatom
Tovare v lehote 2 mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania
Tovaru. Ak je predmetom kúpy Tovar s digitálnymi prvkami, pri ktorom sa má digitálny obsah
dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, zodpovedáme
za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas
celej dohodnutej doby, najmenej však počas 2 rokov od dodania Tovaru s digitálnymi prvkami.
7.4.2. Ak je Vám Tovar dodaný v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš
ľahká, odporúčame Vám, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste
nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0902 361 609 alebo e-mailom
na info@xcarp.sk. Ak sa rozhodnete takúto zásielku prebrať, je nutné v prítomnosti dopravcu
zásielku skontrolovať a uistiť sa, že nechýbajú žiadne položky Tovaru a že sú všetky položky
Tovaru v poriadku. Ak zistíte, pri kontrole zásielky podľa predchádzajúcej vety, že stav alebo
počet položiek objednaného Tovaru nie je v súlade s tým, čo ste si objednali, odporúčame Vám
spísať s dopravcom Zápis o poškodení zásielky alebo vytknúť takýto nedostatok v preberacom
protokole dopravcu.
7.4.3. V prípade dodatočného zistenia zjavných vád po prebratí Tovaru (napr. mechanického
poškodenia, chýbajúci Tovar alebo jeho položky, nesprávny Tovar alebo jeho položky) Vás
žiadame bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie.
Neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v
neúplnosti Tovaru, sme oprávnení odmietnuť.
7.4.4.
7.4.5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady v prípade, ak za vady
nezodpovedáme v zmysle bodu 7.1.6. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej
a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy.
7.4.6. Právo zo zodpovednosti za vady, ste oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. a
v lehote uvedenej v bode 7.4.1 týchto Podmienok.
7.5. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
7.5.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa
bodu 7.1 7.., môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda
Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných
údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni/iach, ktorých zoznam je dostupný na našom
webovom sídle. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany,
ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.
7.5.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru
a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumenieo
spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady,
špecifikovaných v bode .7.6.3. až .6.8., si uplatňujete.
7.5.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom
preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.5.4. Za deň uplatnenia reklamácie považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými
dokladmi (podľa bodu 7.5.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu,
neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a
pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto
prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
7.5.5. Keď nám bude doručená Vaša reklamácia alebo Vaše doplnenie podanej reklamácie, tak Vám
bezodkladne vystavíme písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, resp. potvrdenie o vytknutí
vady. V potvrdení uvedieme najkratšiu možnú lehotu určenú podľa bodu 7.6.1., v ktorej
odstránime vytknutú vadu Tovaru.
7.5.6. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.5.4. tohto článku bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.5.4. tohto článku, budeme
považovať Vaše podanie za neopodstatnené a pokiaľ sú požadované chýbajúce informácie, na
ktorých doplnenie ste boli vyzvaní, nevyhnutné pre vybavenie reklamácie, môžeme rozhodnúť,
že sa takouto neúplnou reklamáciou nebudeme zaoberať.
7.6. Vybavenie reklamácie
7.6.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktorý zo spôsobov odstránenia vady špecifikovaných v bode 7.6.3.
a 7.6.4. až 7.6.8uplatňujete, vadu odstránime v primeranej lehote, ktorú potrebujeme na
posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a
závažnosť vady, a ktorá nepresiahne viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie, resp.
odo dňa vytknutia vady. Spotrebiteľskú záruku podľa § 626 Občianskeho zákonníka
neposkytujeme. . Vami zvolený spôsob odstránenia vady nie sme povinní akceptovať, ak Vami
zvolený spôsob nie je možný alebo by nám spôsobil neprimerané náklady s prihliadnutím na
Cenu Tovaru a závažnosť vady.
7.6.2. Iba vo výnimočných prípadoch a z objektívnych dôvodov môžeme lehotu na odstránenie vady
uvedenú v potvrdení o prijatí vytknutia vady predĺžiť o najkrajší čas potrebný na odstránenie
vady. O takomto predĺžení lehoty na odstránenie vady Vás písomne informujeme.
7.6.3. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť jej opravou, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a
riadne opravená na Naše náklady.
7.6.4. Namiesto odstránenia vady jej opravou môžete požadovať výmenu Tovaru.
7.6.5. Namiesto odstránenia vady Tovaru jej opravou môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný,
ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
7.6.6. Po uplynutí lehoty na odstránenie vady máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo
môžete odstúpiť od Zmluvy. Rovnaké práva máte tiež aj v prípadoch, ak vadu neopravíme alebo
Tovar nevymeníme, odmietneme opraviť alebo vymeniť Tovar z dôvodu, ak oprava ani výmena
nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady, Tovar má naďalej rovnaké vady
napriek jeho oprave alebo výmene alebo Vás informujeme o tom, že vadu nie je možné opraviť
alebo Tovar vymeniť v primeranej lehote alebo bez toho aby sme Vám spôsobili závažné
ťažkosti. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného Tovaru
a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád. Kúpnu cenu alebo vyplatenie zľavy z kúpnej
ceny Vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade kúpnej ceny, pokiaľ sa
výslovne nedohodneme na inom spôsobe úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znášame
My.
Od Zmluvy podľa bodu 7.6.6 nemôžete odstúpiť, ak ste sa spolupodieľali na vzniku vady alebo
ak je vada zanedbateľná. Ak sa Zmluva týka viacerých Tovarov, môžete odstúpiť o Zmluvy len vo
vzťahu k vadnému Tovaru. Vo vzťahu k ostatným Tovarom môžete odstúpiť od Zmluvy, len ak
nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné Tovary bez vadného
Tovaru.
7.6.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne
užívať ako Tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
7.6.8. Vašu reklamáciu, resp. vytknutie vady vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou
Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovarualebo písomným odôvodneným odmietnutím
zodpovednosti za vady, teda odmietnutím Vašej reklamácie.
7.7. Ak ste Spotrebiteľom, Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanovením § 619
a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. č. “).
7.8. Ak odmietneme zodpovednosť za vady, respektíve odmietneme Vašu reklamáciu, máte právo obrátiť
sa na akreditovanú osobu, autorizovanú osobu alebo notifikovanú osobu (napr. znalec, autorizovaná,
akreditovaná alebo notifikovaná osoba, autorizovaný servis, vedecká inštitúcia a pod.), aby Vám
poskytla znalecký posudok alebo odborné stanovisko, ktorým preukážete Našu zodpovednosť za vady
Tovaru.
7.9. V prípade, že preukážete našu zodpovednosť za vady Tovaru podľa bodu 7.8. máte možnosť nám vady
Tovaru opakovane vytknúť, pričom platí, že túto zodpovednosť nemôžeme odmietnuť a teda budeme
povinní za opätovne zaoberať Vašou reklamáciou.
7.10. Náklady súvisiace so získaním znaleckého posudku alebo odborného stanoviska podľa bodu 7.8. týchto
Podmienok znášame My, avšak musíte si ich u Nás uplatniť najneskôr do 2 mesiacov od vybavenia
opätovnej reklamácie.
7.11. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, súvisiacich s uplatnením zodpovednosti za prípadné
vady Tovaru. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť v predstihu a riadne si prečítať
podmienky reklamácie Tovaru a rozumiete im.


8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku,
môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach
Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
8.2. V prípade, že ste Spotrebiteľ, máte v súlade s ustanovením § 20 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo
odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. uzavretia
Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, resp. uzavretia Zmluvy o dodaní digitálneho obsahu,
ktorý dodávame inak ako na hmotnom nosiči . V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je
niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom
prevzatia poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme
Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom prevzatia prvej dodávky. Od Zmluvy
môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše
adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch v Podmienkach). Pre odstúpenie môžete využiť aj
vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok. Ste oprávnený
odstúpiť od Zmluvy aj len vo vzťahu ku konkrétnemu Tovaru alebo Tovarom, ak sme na základe Zmluvy
dodali alebo poskytli viacero Tovarov. Účinky odstúpenia od Zmluvy sa vzťahujú aj na prípadnú každú
doplnkovú zmluvu k Zmluve, to neplatí ak sa výslovne dohodneme inak. Po obdŕžaní oznámenia
o odstúpení od Zmluvy Vám e-mailom alebo na trvanlivom médiu bezodkladne poskytneme Naše
potvrdenie o jeho doručení.
8.3. V prípade, že ste Spotrebiteľ a nedodáme Vám Tovar včas, ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak (i) Vám
odmietneme Tovar dodať, (ii) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti
uzavretia Zmluvy, (iii) ste Nám pred uzavretím Zmluvy oznámili, že včasné dodanie je mimoriadne
dôležité.
8.4. Ani ako Spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy s Vaším výslovným súhlasom a zároveň ste vyhlásili, že
ste bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu strácate právo na odstúpenie od Zmluvy po
úplnom poskytnutí služby, ak ste podľa Zmluvy povinný zaplatiť Cenu;
b) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme
ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
c) predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu,
ktoré nemôžeme ovplyvniť;
d) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich špecifikácií alebo ktorý bol vyrobený pre Vás na
mieru;
e) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným;
f) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru
predávaných v ochrannom obale, ak došlo po dodaní Tovaru k porušeniu pôvodného obalu;
h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe zmluvy o predplatnom;
i) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim
predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme
Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
8.5. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu
(najneskôr však v jej posledný deň) odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení na Váš bankový účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na Váš bankový účet zvolený v
odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k
jeho zaslaniu späť Nám Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia
Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nami poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom
nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme
osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za
dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre
dodanie Tovaru ponúkali. Uvedené v prvej vete tohto bodu platí aj pre vrátenie hmotného nosiča, na
ktorom Vám bolo dodané Digitálne plnenie v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia. Po
Vašom odstúpení od Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia sme tiež oprávnení zamedziť Vám
v ďalšom používaní Digitálneho plnenia, najmä, obmedzením prístupu k Digitálnemu plneniu alebo
zrušením Vášho užívateľského účtu. Ak je predmetom Zmluvy, od ktorej odstupujete poskytovanie
služby, ste povinný Nám uhradiť Cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od Zmluvy, ak ste pred poskytnutím plnenia udelili výslovný súhlas so začatím poskytovania
služby.
8.8. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním
inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v
takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14
dní.
8.9. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak
výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej
moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie
sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní
Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za
Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar
Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo
sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované
žiadne ďalšie poplatky.
8.10. Od Zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa,
keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.


9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ


9.1. Ako Spotrebiteľ ste oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na:
info@xcarp.sk.
9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
9.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so
sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.
9.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojný s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti
môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.


10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI


10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na:
info@xcarp.sk, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa
domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov („Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov
a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy OSR dostupnej
na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová
adresa je uvedená pri Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu
e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť
a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré
budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne
a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred
účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme
výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky
súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny.
Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.
11.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia,
prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú
v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav
trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy písomne odstúpiť.
11.4. Neoddeliteľnou prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu (Príloha č. 1) a vzorový
formulár na odstúpenie od Zmluvy spolu s poučením (Príloha č. 2).
11.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy
však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete
teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a
Podmienky uložiť.
11.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 2 písm. I) Zákona o ochrane
spotrebiteľa.
11.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 15.07. 2024.

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                 Miroslav Knápek, Družstevná 2024/60, 901 01 Malacky, Slovensko, IČO: 51999072, DIČ: 1121484045.

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  Miroslav Knápek, Družstevná 2024/60, 901 01 Malacky, Slovensko, IČO: 51999072, DIČ: 1121484045.

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: